Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Innova GGZ B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch aan de Eekbrouwersweg 10 - 5233 VG.

Persoonsgegevens die we verwerken

Innova GGZ verzamelt de onderstaande gegevens via de verschillende invulformulieren op onze website:

E-mailadres
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
Geboortedatum en -plaats
Indien nodig, verwerken wij ook de onderstaande gevoelige persoonsgegevens:

Gezondheid
Burgerservicenummer
Verzekeringsgegevens
Wij verzamelen deze gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Gegevens over activiteiten op onze website

Wij houden gegevens over activiteit van bezoekers op onze website bij om de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte en voorkeuren van onze bezoekers. Wij houden de gegevens op zo'n manier bij dat deze niet te herleiden zijn tot individuele personen.

Internet Browser en apparaat-type

Om de gebruikerservaring van onze website te optimaliseren houden wij ook bij welke internetbrowser en apparaten voor het bezoek aan onze website gebruikt worden. Ook deze gegevens zijn niet te herleiden zijn tot individuele personen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Innova GGZ neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Innova GGZ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Innova GGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Er geldt een (wettelijk verplichte) bewaartermijn van 15 jaar wanneer gegevens worden opgenomen in ons elektronisch patiëntendossier.
Ingevulde formulieren op papier of op onze website, bewaren we uiterlijk 3 maanden. Dit doen we om aanmeldingen en andere vragen en verzoeken goed af te kunnen handelen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Innova GGZ verstrekt alleen gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer het nodig is om gegevens met derden te delen, dan sluiten wij vooraf een verwerkersovereenkomst af met deze partij om te zorgen dat deze partijen jouw privacy net zo serieus nemen als wij.
Innova GGZ zal nooit je gegevens delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Inzien van gegevens

Je hebt het recht om informatie die in het bezit is van Innova GGZ in te zien. Wanneer je een overzicht wilt hebben van jouw gegevens, dan kun je jouw verzoek per e-mail te richten aan Innova GGZ via privacy@innova-ggz.nl. Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek.

Nauwkeurigheid van gegevens

Innova GGZ zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens accuraat zijn. Je hebt in het recht om te vragen of wij onjuiste informatie kan worden aangepast of gewist. Dit geldt niet in alle gevallen, bijvoorbeeld wanneer Innova GGZ een registratie van fouten of correcties bijhoudt, of wanneer er registraties moeten worden bijgehouden in het belang van alle partijen waarop ze van toepassing zijn.

Verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen, dit verzoek kun je indienen via privacy@innova-ggz.nl. Innova GGZ zal alle informatie van de betrokkene verwijderen en/of anonimiseren wanneer aan alle wederzijdse wettelijke afspraken wordt voldaan.

Beveiliging van gegevens

Innova GGZ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming zijn alle medewerkers van Innova GGZ op de hoogte van dit beleid.
Innova GGZ en dus ook alle medewerkers zijn verplicht om de persoonsgegevens en privacy van anderen te respecteren en moeten ervoor zorgen dat er passende beschermings- en beveiligingsmaatregelen worden genomen tegen onwettige of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens, en tegen het onopzettelijk verlies van of schade aan alle persoonsgegevens. Er wordt een passend niveau van gegevensbeveiliging ingezet voor het soort gegevens en de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd. In de meeste gevallen worden de persoonsgegevens opgeslagen in geschikte cloud-systemen binnen de Europese Unie. Hieronder staan een aantal voorbeelden van wat Innova-GGZ doet om de beveiliging van gegevens te waarborgen:

Alle websites en IT oplossingen die Innova GGZ gebruikt zijn beschermd met SSL Certificaten om veilige verbindingen te garanderen.
Innova GGZ maakt gebruik van verschillende veilige oplossingen die beveiligd zijn met 2 factor authenticatie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Innova GGZ, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@innova-ggz.nl. Wij zullen je klacht uiterst serieus nemen maar mochten wij dit niet naar tevredenheid doen dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Eekbrouwersweg 10
5233 VG 's-Hertogenbosch

Onze functionaris gegevensbescherming is Jacco Dijkslag.
Vragen en of opmerkingen kunnen per e-mail gestuurd worden naar privacy@innova-ggz.nl