Welke zorg wij wel kunnen bieden

Innova GGZ biedt zowel generalistische basis als specialistische ambulante GGZ aan volwassenen, ook wel eerste- en tweedelijns zorg genoemd. De zorgbehoefte van onze cliënten kan uiteenlopen van enkelvoudig tot complex, van kortdurend tot langdurig ondersteunend en van laag tot beperkt intensief.

Als blijkt dat wij jou niet de zorg kunnen geven die je nodig hebt, zullen we je doorverwijzen naar een ketenpartner die hier beter in gespecialiseerd is.

Diagnostisch gezien behandelen we stemmingsstoornissen (depressieve, bipolaire stoornissen), angst- en dwangstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatische stressstoornissen (PTSS), psychotische stoornissen, ADHD en autisme spectrumstoornissen (ASS), of een combinatie hiervan. Bijkomende verslavingsproblematiek vormt in principe geen uitsluitingsgrond, maar ernstige (op de voorgrond staande) verslavingsproblematiek is dat wel. Dit laatste geldt ook voor eetstoornissen.


DE GRENZEN VAN ONS ZORGAANBOD

Innova GGZ levert alleen ambulante zorg binnen kantoortijden. We bieden geen klinische zorg en hebben geen eigen 24-uurs crisisfunctie. Dat wil zeggen dat we in geval van crisis buiten kantoortijd en/of noodzaak tot klinische opname zijn aangewezen op onze ketenpartners, met wie we samenwerkingsafspraken maken. Een enkele crisis buiten kantoortijd of klinische opname vormt in principe geen beletsel om bij Innova GGZ in zorg te zijn.

Wanneer de problematiek zich echter kenmerkt door veelvuldige crises en/of regelmatige klinische opname, vormt dit wel een exclusiecriterium. Innova GGZ levert geen gedwongen zorg in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Ook hier geldt dat we in dat geval zullen doorverwijzen naar een andere instelling die beter aansluit op de zorgvraag.

 Contact  Aanmelden